Naar inhoud

Winkelwagen

Je winkelwagen is leeg

Actievoorwaarden "Win een jaar lang gratis kaarsen" - The Candle Club

 • De ‘Win een jaar lang gratis kaarsen actie’ wordt op geen enkele manier gesponsord, goedgekeurd of beheerd door Meta (instagram & facebook)
 • Deelnemers - Deze actie is voor deelnemers in Nederland en België van 18 jaar of ouder. Indien je onder de 18 jaar bent dien je aantoonbare toestemming te hebben van je ouders of voogd om mee te doen. Om mee te kunnen doen aan deze actie dien je in het bezit te zijn van een geldig e-mailadres. De enige manier van deelname is digitaal, door middel van het invullen van het formulier. Alle website gebruikers die zich gedurende de actieperiode zoals hieronder genoemd hebben aangemeld voor de ‘Win een jaar lang gratis kaarsen actie’ zullen aangemerkt worden als “Deelnemer”.

  Uitgesloten van deelname zijn: (i) aangestelde van The Candle Club of van met The Candle Club verbonden en geassocieerde vennootschappen, (ii) ieder ander persoon die betrokken is bij de organisatie van de actie, en (iii) naaste familieleden van onder (i) of (ii) vermelde personen;
 • Deelname - Deelname is gratis. De looptijd van deze actie is van 17 januari 2022 (00:01 uur) tot en met 31 januari 2022 (23:59 uur). De deelname aan deze actie gebeurt exclusief via elektronische weg. Om in aanmerking te komen om een Prijs te winnen, dient een Deelnemer (i) een geldig facebook en/of instagram account te hebben vóór 31 januari 2022 (23:59 uur). Tevens gaan zij akkoord met de (privacy) voorwaarden wanneer zij deelnemen aan de actie.
 • Organisatie - Deze actie wordt georganiseerd door The Candle Club met hoofdzetel te Du Perronlaan 56, 1422CS Uithoorn, Nederland, en met registratienummer 56231113 (hierna "Organisator" of "The Candle Club");
 • Persoonsgegevens - De persoonsgegevens die worden verwerkt in verband met deze actie zijn de persoonsgegevens die de Deelnemer in het kader van deze actie aan ons worden verstrekt. De aanvullende persoonsgegevens van de Winnaars (bijv: adresgegevens) zullen enkel door The Candle Club worden gebruikt voor het toesturen van de prijs. De persoonsgegevens die bij deelname worden verstrekt, zullen door The Candle Club strikt vertrouwelijk worden behandeld en worden opgeslagen c.q. verwerkt overeenkomstig de toepasselijke wetgeving aangaande de bescherming van persoonsgegevens conform ons Privacy Policy.
 • Wijziging - The Candle Club behoudt zich het recht voor om de actie op ieder moment zonder verantwoording te beëindigen en/of de gecommuniceerde regels, prijzen, actieperiode en voorwaarden eenzijdig te wijzigen. In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, beslist The Candle Club naar redelijkheid en eigen goeddunken;
 • Winnaar – Uit de Deelnemers van deze actie die in aanmerking komen om een Prijs te winnen wordt door The Candle Club op 1 februari 2022 de winnaar van de actie willekeurig geselecteerd. Elke Deelnemer komt slechts één maal in aanmerking voor de prijs. The Candle Club laat via instagram en facebook weten wie de winnaar is geworden en contacteert de winnaar uiterlijk op 2 februari 2022 (via een DM) met het verzoek zijn/haar gegevens te delen zodat The Candle Club hem/haar de prijs kan versturen. De winnaar is verplicht om zo spoedig mogelijk en uiterlijk vóór 7 februari 2022 per e-mail inhoudelijk te reageren (met adresgegevens) op de kennisgeving, bij gebreke waaraan zijn/haar recht op de prijs vervalt en The Candle Club een alternatieve winnaar mag aanwijzen. In dergelijk geval kan de oorspronkelijke winnaar geen aanspraak meer maken op de prijs, noch op enige vergoeding of compensatie. De Prijs zal vervolgens binnen een redelijke termijn door The Candle Club aan de winnaar worden toegestuurd. Deze prijs onder deze actie is strikt persoonsgebonden, niet overdraagbaar en niet inwisselbaar voor geld of enige andere compensatie. The Candle Club is voorts niet verplicht om te communiceren of te corresponderen over de uitslag van deze actie.
 • Prijs – Win een jaar lang gratis kaarsen met een totale verkoopwaarde van €449,-. Deze zal in 4 delen, per kwartaal verzonden worden.

  Per kwartaal wordt de prijs in een verrassend pakket met verschillende soorten kaarsen kosteloos opgestuurd.

  De prijs zal in 4 delen op de volgende data worden opgestuurd.

  1e deel: 14 februari 2022
  2e deel: 4 april 2022
  3e deel: 4 juli 2022
  4e deel: 3 oktober 2022

 • Aansprakelijkheid – The Candle Club kan, behoudens in geval van bedrog of opzettelijke fout, niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die een deelnemer zou lijden als gevolg van of naar aanleiding van deelname aan de actie of ontvangst of gebruik van de prijs, met inbegrip van doch niet beperkt tot schade als gevolg van het, om welke reden ook, niet kunnen deelnemen aan of uitgesloten worden van de actie en/of de geschiktheid van, een gebrek in of de niet-conformiteit van de prijs;
 • Uitsluiting – The Candle Club heeft het recht om een Deelnemer van deze actie – en daarmee de kans op het winnen van een Prijs - uit te sluiten indien de Deelnemer onjuiste, onvolledige, onduidelijke of misleidende gegevens heeft verstrekt of op andere wijze bedrog pleegt of tracht te plegen. Massa-inzendingen, deelnames door of via derde partijen of verenigingen, macro's of andere geautomatiseerde middelen en deelnames die niet volledig voldoen aan de vereisten van de Actievoorwaarden, worden uitgesloten. Wanneer een Deelnemer een computersysteem gebruikt of manipuleert om de Actievoorwaarden te omzeilen, bijvoorbeeld door het gebruik van 'scripts', manipulatie van IP-adressen, het gebruik van identiteit of log-in gegevens van derden, het gebruik van enige andere geautomatiseerde middelen om bijkomende inzendingen te genereren, en ieder ander gebruik dat niet in overeenstemming is met de geest van de actie, zullen deze Deelnemer en al dergelijke deelnames van de actie worden uitgesloten. In al dergelijke gevallen zal enige toekenning van een prijs nietig zijn.
 • Toepasselijk recht - Op de actie is Nederlands recht van toepassing en alle geschillen in verband met de actie die niet minnelijk geregeld kunnen worden, vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de hoven en rechtbanken te Amsterdam.
 • Toepasselijkheid van voorwaarden - Door deelname aan de actie aanvaardt de deelnemer uitdrukkelijk deze voorwaarden.